pondelok, 26 júla, 2021

DÚBRAVSKÝ, Ferdinand (8. 9. 1850 Borský Svätý Jur – 19. 6. 1926 Modra)

Štúdium: Gymnázium v Strážnici a v Skalici (1862 – 1866) Pôsobenie: Redaktor časopisov Stráž na Sione (od r. 1904), Ľudových novín (od r. 1907), ich prílohy pre deti Priateľ dietok (1906 – 1908), Novín mládeže (1914), slovenského misijného...

GAJDOŠ, Vševlad Jozef (15. 5. 1907 Maňa – 11. 5. 1978 Maňa)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Trnave (1921 – 1929), rímskokatolícka teológia a knihovníctvo na Karlovej univerzite v Prahe (1929 – 1933), história a filozofia na Univerzite Komenského v Bratislave (1933 – 1938), študijné pobyty na univerzitách v Mníchove a v Budapešti Pôsobenie:...

ČERNOCH (Csernoch), Ján (18. 4. 1852 Skalica – 25. 7. 1927 Ostrihom)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Ostrihome, teológia vo Viedni Pôsobenie: Kaplán v Holíči, Radošovciach a Budapešti (1877), profesor biblistiky v ostrihomskom seminári (1879), arcibiskupský archivár a ceremoniár (1880), pápežský podnotár a komorník (1882), dvorský kaplán (1887), riaditeľ arcibiskupskej kancelárie a ostrihomský...

ČEPKA, Leo Martin (13. 11. 1803 Chropov – 13. 4. 1873 Tata)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Vacove a Gyöngyösi, formácia v reholi menších bratov kapucínov, filozofia v Tate a Moore, teológia v Budíne Pôsobenie: Profesor filozofie a teológie na rehoľných učilištiach uhorsko-chorvátsko-rakúskej provincie kapucínov, predstavený - gvardián v Bratislave, Viedni, Pezinku a Tate Pedagóg, kňaz. Bol zakladajúcim...

DOLEŽAL, Pavel (20. 1. 1700 Skalica – 29. 11. 1778 Vyšná Boca)

Štúdium: Gymnázium v Rábe, teológia na univerzite vo Wittenbergu Pôsobenie: Učiteľ v Lužici (1738), kazateľ v Necpaloch (1746), farár vo Vyšnej Boci (od roku 1760) Jazykovedec, básnik, učiteľ. Napísal dielo Grammatica Slavico–Bohemica (1746), v ktorom sa venuje jazykovým normám biblickej...

KORESKA, Ján (26. 4. 1769 Skalica – 28. 10. 1844 Skalica)

Štúdium: Rímskokatolícka teológia v Generálnom kňazskom seminári v Bratislave (1791 – 1795) Pôsobenie: Kaplán v Senici (1795 – 1803), farár v Prietrži (1803 – 1805) a v Dolnom Dubovom (1805 – 1834) Prekladateľ z nemeckého jazyka, bernolákovec, člen Slovenského učeného tovarišstva, poľnohospodársky...

BUCHTA, Ján, PhDr. (22. 9. 1922 Skalica – 9. 6. 1972 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Pôsobenie: Jezuitský kláštor v Ružomberku, po roku 1950 sústredenie v Podolínci Historik, prekladateľ. Bol pracovníkom Krúžku historikov a členom Miestneho odboru Matice slovenskej v Skalici. Podieľal sa na vzniku publikácií Tristo...

FOLTÍN, Rajmund Michal (22. 10. 1833 Skalica – 27. 10. 1898 Žilina)

Štúdium: Formácia vo františkánskej reholi, filozofia v Hlohovci, teológia Pôsobenie: Pedagóg na františkánskych gymnáziách v Bardejove a v Žiline, gvardián Pedagóg, básnik. Zostavil zbierku latinských príležitostných básní (1857), slovenské a maďarské básne sa nezachovali. Zbierka sa považuje za dôkaz vyspelosti humanistického...

RAKOLUPSKÝ, Ján (Joannes Rakolupsky de Rakolup et utraque Chocholna, magister artium et philosophiae, iuris,...

Štúdium: Univerzita v Grazi, v Trnave, pravdepodobne aj vo Viedni a v Prahe. Pôsobenie: Notár v Skalici (1637 – 1680) Právnik, odborný spisovateľ, venoval sa aj historiografii a prírodným vedám. V Skalici viedol mestskú kroniku, spracoval mýtny poriadok, staral sa o bezpečnosť...

BOOR, Ján (5. 3. 1915 Holíč – 20. 10. 2002 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1925 – 1933), nemčina a francúzština na Univerzite Komenského v Bratislave, študijné pobyty vo Viedni a Grenobli (1937 – 1939) Pôsobenie: Učiteľ na gymnáziu v Tisovci (1939) a v Liptovskom Mikuláši, počas SNP redaktor časopisu Bojovník,...

LAUČEK, Martin (12. 5. 1732 Martin – 9. 2. 1802 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Bratislave, Sárospataku a Kežmarku Pôsobenie: Kantor v Brzotíne (1754), evanjelický farár v Kunovej Teplici (od r. 1759), Vyšnej Slanej (od r. 1761) a Skalici (od r. 1783) Spisovateľ, prekladateľ, predstaviteľ tolerančnej náboženskej spisby na Slovensku. Napísal modlitebnú...

PRESL, Anton (1718 Uherské Hradište – 8. 4. 1785 Skalica)

Štúdium: Formácia vo františkánskej reholi v Hlohovci), teológia v Beckove (1734 – 1736) a iných rehoľných školách Pôsobenie: Kazateľ Uherskom Hradišti (1758), gvardián františkánskeho kláštora v Skalici (1760 – 1763), kazateľ a učiteľ teológie a filozofie v Uherskom Hradišti (1765) a v Žiline (1766),...