nedeľa, 22 mája, 2022

Jozef Ščasný – mecén slovenskej kultúry

V tomto roku 10. apríla uplynulo 180 rokov od narodenia Jozefa Ščasného, rodáka z Borského Sv. Petra, kde bol jeho otec notárom, a v našich kultúrnych dejinách známeho podporovateľa národného života, ktorému vzdali básnický...

Osemdesiat rokov od prvého vydania Slovenskej mluvnice

Na tento rok pripadá osemdesiate výročie vydania prvej Slovenskej mluvnice, ktorej autorom bol jazykovedec profesor Ján Damborský, rodák z Kopčian. Vyšla nákladom a tlačou Štefana Huszára v Nitre v roku 1919. Hneď po prevrate na...

Výskum kultúry zvoncovitých pohárov pri budovaní obchvatu v Skalici

Už mnoho rokov čakajú obyvatelia Skalice na cestný obchvat, ktorý má odstrániť nepriaznivé vplyvy a následky nákladnej dopravy, prechádzajúcej stredom jej historického jadra. Plánovaná nová cesta sa pred Skalicou odkloní od súčasnej a situovaná...

Geologické pomery na Záhorí Vladimír Štrba

ROPA A ZEMNÝ PLYN Začiatkom roku 1997, presne 10. januára tomu bude už 83 rokov odo dňa, kedy započali ťažbu ropy z prvého vrtu vyhĺbeného na Záhorí pri obci Gbely. Tento dátum sa právom považuje...

Storočnica Ferenca Buchtu

V predvianočnom čase, kedy sme si pripomenuli nedožitých sto rokov od narodenia Františka Buchtu (19. 11. 1902) a zároveň aj jeho odchod na večný spánok (23. 12. 1988) sa 8. decembra 2002 konalo spomienkové...

Nástenné maľby v Rotunde svätého Juraja v Skalici

V poslednom čísle štvrtého ročníka nášho časopisu /6/95/ sme priniesli aktuálnu informáciu o začatí reštaurátorských prác na gotických nástenných maľbách v Rotunde svätého Juraja v Skalici ako i krátky rozhovor s Petrom Hricom a...

Radostně budem zpívati

Legendy s vianočnou tematikou a jednoduchým nápevom pre ľahšie zapamätanie vznikali ako súčasť stredovekého divadla, ktoré malo didaktickú funkciu. Po vynájdení kníhtlače Johannom Gutenbergom v roku 1455 sa dostávali ich texty z Nemecka do...

Letný odev hrabáčok sena v Častkove a v Závode

V podmienkach záhorskej krajiny, ohraničenej na severovýchode horským pásmom Malých a Bielych Karpát a na západe riekou Moravou, v tradičnom hospodárstve figurujú dve oblasti s rozvinutým lúčnym hospodárstvom. Jedna z nich, tiahnuca sa pozdĺž...

Cisárske manévre roku 1902

Konali sa v septembri a zúčastnilo sa ich 80 056 pešiakov, 14 846 jazdcov a 160 kanónov. Spolu teda temer 100 tis. vojakov. Východná armáda mala hlavné veliteľstvo v Senici a veliteľom bol arcivojvoda...

Prvé písomné zmienky o obciach južného Záhoria

Záhorie sa po zániku Veľkej Moravy ocitlo na periférii. Z centra slovanskej ríše sa územie Záhoria presúva na hranice novovznikajúceho uhorského štátu. Ustálením hranice na rieke Morave v polovici 11. storočia prestáva byť oblasť...

Vladimír Jamárik a jeho archeologická zbierka v Záhorskom múzeu – PhDr. Viera Drahošová

21. septembra 2011 by sa dožil deväťdesiatich rokov regionálny historik, neprofesionálny archeológ, bývalý učiteľ Vladimír Jamárik. Zomrel 5. septembra, necelé tri týždne pred narodeninami, v skalickej nemocnici a 9. septembra sme sa s...

Fašiangy v Štefanove

Jasénka Na fašiangové dni v pondelok a v utorok chodili po dedine maškary. Masky mali vyrobené po domácky. Naháňali deti i dospelých, vbehli i do domov a uchmatli, čo sa dalo. Jeden zo skupiny maškár sa...