K dvestoročnici Daniela Gabriela Licharda

Vladimír Blaho

0
655
 

Medzi historickými osobnosťami, ktoré zanechali výraznú pečať v spoločenskom a kultúrnom živote mesta Skalica, zaujíma neobyčajne významné miesto Daniel Gabriel Lichard. Okrem jeho úctyhodných vlastných aktivít nemožno opomenúť ani skutočnosť, že bol necelé dve desaťročia po svojej smrti (1882) inšpiráciou a vzorom pre ďalšieho významného ľudovýchovného pracovníka, Skaličana MUDr. Pavla Blahu. V druhej polovici januára 2012 (konkrétne 17. 1.) uplynuli dve storočia od narodenia súputníka štúrovcov, ktorých striedavo podporoval a striedavo s nimi polemizoval (predovšetkým v rokoch Bachovho absolutizmu, kedy sa dočasne priklonil ku Kollárovej staroslovenčine, čiže slovenčiacej češtine). Lichardove aktivity boli natoľko rozsiahle, že ich výpočet by si zasluhoval osobitnú štúdiu. Spomeňme aspoň, že celkove sa mu pripisuje do 5 000 článkov, 13 veľkých a ešte väčší počet menších knižných publikácií a je prvým slovenským profesionálnym novinárom. Pokiaľ ide o ľudovýchovnú činnosť, je možné ho pokladať za stredný článok slovenských osvetárov, nachádzajúci sa medzi Fándlym a Fejérpatakym na jednej a Blahom na druhej strane. Nesmierne široký záber Lichardovej činnosti dosvedčujú jeho publikácie z raného obdobia života, kedy napríklad vydal aj prvú slovenskú učebnicu taliančiny alebo príručku matematiky pre stredné školy. Z ďalších diel sa sústredíme len na tie, ktoré sa spájajú s jeho pôsobením v Skalici, kde najprv v rokoch 1844–47 pôsobil ako evanjelický farár a vrátil sa sem definitívne v roku 1862, pričom ale aj v predchádzajúcom desaťročí navštevoval mesto, kde „farárčil“ jeho brat Ludevít. Prvou významnou publikáciou vydávanou v Skalici v rokoch 1847–51 bola Domová pokladnica – prvý ilustrovaný kalendár v Rakúskej ríši, k vydávaniu ktorého sa potom vrátil počas svojho druhého skalického pobytu v 60. rokoch. V politicky turbulentnom roku 1848 Lichard v Skalici vydal 26 čísiel Novín pre hospodárstvo, remeslo a rodinný život, na ktoré potom nadviazal vydávaním hospodárskeho časopisu Pokrok (1863–82),v čom ho potom opäť nasledoval Blaho, vydávajúci „svoj“ Pokrok v rokoch 1903–1916. Menšíúspech mal Lichard vo vydávaní politicky orientovaných novín. Jeho Slovenský pozorník, vychádzajúci v Skalici medzi štvrtým a dvadsiatym siedmym aprílom 1849, vyšiel len sedemkrát. V miestnej škarniclovskej tlačiarni mu však vyšlo viacero brožúr orientovaných osvetovo (Poučenío cholere, Malý gazda, Malá gazdiná, Malý učtovník) alebo nábožensky (Kratičký obsah učeníkresťanského). Nič nie je ľahšie ako viesť paralely medzi Lichardom a Blahom, ktorý ho nasledoval nielen vo sfére vydavateľskej a osvetovej, ale aj konkrétnejšie propagovaním družstevníctva, pomocných pokladníc a sporiteľní a tiež pri zakladaní hospodárskych škôl (Lichard inicioval v roku 1871 vznik prvej hospodárskej školy v slovenskom jazyku v Liptovskom Hrádku, jeho hlasistický nasledovník zasa o päťdesiat rokov neskôr Hospodinskú školu v Skalici).
O živote a diele Daniela Gabriela Licharda písali Štefan Janšák, Daniel Rapant, Ján Ďurovič, Štefan Pasiar, Fraňo Ruttkay, ale svojho času aj jeho dočasný protivník Jozef Miloslav Hurban (v odpovedi na Kollárov spis Hlasové o potrebe jednotného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky napísal o Lichardovej Domovej pokladnici, že má viac čitateľov ako hociktorá českákniha), jeho syn Svetozár Hurban Vajanský (v prednáške Trojhviezdie z roku 1912 pri Lichardovej storočnici napísal, že „Lichardove príspevky v Domovej pokladnici sa skvejú priezračnou jasnotou, príjemnosťou a zrozumiteľnosťou“) alebo botanik Jozef Ľudovít Holuby, ktorý ho v tom najlepšom svetle popisuje vo svojich Spomienkach (v pasážach dotýkajúcich sa jeho ročnej činnosti ako kaplána v Skalici).

Skaličania vzdali D. G. Lichardovi hold sochou Ladislava Šalouna pred vežou evanjelického kostola na ulici, ktorá nesie Lichardovo meno. Okrem toho existuje busta prvého slovenského novinára vyhotovená Ladislavom Majerským a Národné osvetové centrum každoročne oceňuje najvýznamnejších osvetových pracovníkov a kolektívy Medailou D. G. Licharda. V časoch, kedy mnohí pozerajú krátkozrako iba dopredu, nezaškodí sa obzrieť na osobnosti minulosti, ktoré nám v dnešnom priveľmi zmaterializovanom a sebeckom svete môžu slúžiť ako svetlý vzor. To platí v plnej miere tiež o Danielovi Gabrielovi Lichardovi.

Rok Daniela Gabriela Licharda

V nedeľu 15. januára 2012 sa v Evanjelickom a. v. kostole v Skalici konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 200. výročia narodenia Daniela Gabriela Licharda, na ktorých si za prítomnosti viacerých potomkov D. G. Licharda pripomenuli a uctili pamiatku významného národného buditeľa, evanjelického kňaza a prvého slovenského profesionálneho novinára. Generálny biskup Miloš Klátik vo svojej kázni opísal Lichardov život a dielo ako príklad človeka, ktorý dokázal správne využívať duchovné dary, ktoré dostal do vienka, pre dobro svojich blížnych. Na službách Božích liturgovali senior Myjavského seniorátu Juraj Šefčík a skalický farár Peter Švehla, ktorý vo svojom príhovore v krátkosti oboznámil prítomných so svojím pohľadom na odkaz D. G. Licharda. Záverom v kostole odhalili pamätnú tabuľu pripomínajúcu výročie a otvorili Rok D. G. Licharda.
Po službách Božích sa zhromaždení presunuli k veži evanjelického a. v. kostola, pri ktorej na vyvýšenom podstavci spočíva socha D. G. Licharda, dielo sochára Ladislava Šalouna. Po príhovoroch primátora mesta Skalica Stanislava Chovanca a seniora Myjavského seniorátu Juraja Šefčíka prítomní k pomníku položili kvety.
Zo spomienkového podujatia bol odvysielaný záznam v STV2, ktorý doplnili príhovory generálneho biskupa Miloša Klátika, farára ThDr. Petra Švehlu, zborového dozorcu Ing. Dušana Lašáka a informácia PhDr. Viery Drahošovej o fonde D. G. Licharda v Záhorskom múzeu v Skalici s ukážkami dokumentov z tejto vzácnej pozostalosti.
V rámci Roka D. G. Licharda sa uskutoční viacero podujatí, spojených s oboma jeho významnými výročiami. 30. apríla 2012 sa bude v Dome kultúry konať vedecká konferencia a otvorenie výstavy o živote a diele D. G. Licharda, ktorú pripravuje cirkevný zbor ECAV Skalica v spolupráci so Záhorským múzeom a Mestom Skalica. Popri prednášajúcich zo Skalice na konferencii vystúpia so svojimi príspevkami pracovníci SNK v Martine, Národného osvetového centra v Bratislave, Katedry žurnalistiky FFUK Bratislava a zástupca príbuzných. Deň predtým, v nedeľu 29. apríla, sa uskutočnia spomienkové služby Božie s pripomienkou prvých potolerančných bohoslužieb (1783) a spomienkou na Martina Laučeka pri 210. výročí úmrtia. Dňa 2. mája sa bude konať vyhlásenie Roka Daniela Gabriela Licharda pre skalickú verejnosť a školskú mládež. Rok bude ukončený pri 130. výročí jeho úmrtia 18. novembra spomienkou v evanjelickom a. v. kostole.

Viera Drahošová

 

Predchádzajúci článokStiborovská architektúra na Holíčskom panstve
Ďalší článokPorsche na Záhorí v roku 1902