HLAVÁČEK, Michal (17. 7. 1803 Skalica – 18. 12. 1885)

0
182
Hlaváček Michal

Štúdium: Evanjelické lýceum v Bratislave (1818 – 1827), právo na Kráľovskej akadémii v Bratislave (1827 – 1829), teológia v Halle (1829 – 1830), matematika a fyzika v Göttingene (1830)

Pôsobenie: Kaplán superintendenta Pavla Bilnicu v Bratislave (1830 – 1832), predseda Spoločnosti česko-slovanskej (1830 – 1832), profesor lýcea v Levoči (1832 – 1854), zakladateľ Ústavu reči a literatúry česko-slovenskej pri levočskom lýceu, mimoriadny radca a rektor levočského lýcea (1850), profesor a dekan teologickej akadémie v Prešove.

Pedagóg. Podieľal sa na zostavení almanachu Jitřenka (1840), ako profesor a predseda Spoločnosti česko-slovanskej povzbudzoval študentov v literárnej tvorbe v domácom kultúrnom jazyku (bibličtine).

Literatúra: BUCHTA, F. Skalica a Záhorie. Skalica : Formát, 2008. s. 83-86; FORDINÁLOVÁ, E. Národné zásluhy Michala Hlaváčka (K 120. výročiu úmrtia). In Záhorie, 2005, roč. XIV., č. 4, s. 9-13.; HLEBA, E. Michal Hlaváček a levočské literárne tradície. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1974; Slovenský biografický slovník II. Martin : Matica slovenská, 1987. s. 335.