Hasiči na Záhorí a Myjavsko – brezovských kopaniciach

Viera Drahošová

0
758

Dňa 2. mája 2011 sa v Dome kultúry v Senici uskutočnila slávnostná prezentácia knihyHasiči na Záhorí a Myjavsko-brezovských kopaniciach 1875 – 2010. Myšlienka knihy vznikla na pôde Záhorského múzea v Skalici koncom osemdesiatych rokov minulého storočia, kedy vtedajší historik múzea PhDr. Peter Brezina začal s výskumnou úlohou mapovania organizovaného dobrovoľného hasičstva v regióne, ktoré trvá už 135 rokov adatované je vznikom najstaršieho zboru v Malackách v roku 1875. Z podnetu Federálneho výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany na spracovanie histórie DPO v jednotlivých okresoch pracovali od 1982 na výskume a zhromažďovaní podkladov komisie, avšak z mnohých dôvodov svoju činnosť postupne zastavili. K oživeniu činnosti prišlo v roku 2008 najmä iniciatívou predsedníčky Krajského výboru DPO Marty Hurbanisovej a vedúceho autorského kolektívu publikácie PhDr. Petra Brezinu. Obnovili a zostavili komisiu pre vznik knihy, ktorej predsedom sa stal Štefan Andel a autorský kolektív, ktorý popri nich tvorili Jozef Dermíšek, Ing. Drahomír Čermák, Leodeghar Horváth, Ing. Ondrej Hurbanis, Henrich Kleinedler, Jaroslav Kríž, Michal Lukáč, Ján Mihálik, Dušan Michalička, Jozef Morávek, František Šimoník a Ivan Šíra. Výsledok ich úsilia mohli vydať okresné výbory DPO Senica, Skalica, Myjava a Malacky vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR, Trnavského samosprávneho kraja a združeniu finančných prostriedkov DHZ, obcí a miest z celého regiónu, tiež sponzorov z radov firiem a jednotlivcov.

Na uvedení knihy sa zišli desiatky dobrovoľných, ale aj profesionálnych hasičov z regiónu, primátori a starostovia záhorských dedín a miest, delegácia dobrovoľných hasičov z Českej republiky a mnohí hostia. Kultúrnym programom prispela k atmosfére podujatia cimbalová hudba Pláňava zo Skalice. Prezident DPO SR Jozef Minárik v slávnostnom príhovore ocenil počin tvorivého a organizačného tímu a vyzdvihol potrebu spolupráce dobrovoľných hasičských zborov s mestami, obcami a so samosprávnym krajom. Predseda TTSK Tibor Mikuš upriamil pozornosť na záslužnú prácu autorov, predovšetkým však členov dobrovoľných hasičských zborov, ktorí bez nároku na odmenu a spoločenské uznanie dávajú svoje sily a čas, neraz s nasadením vlastného života, v prospech záchrany majetku, zdravia či životov iných. Poďakoval hasičom za ich cenenú, ale nedocenenú prácu. Knihu predstavil vedúci autorského kolektívu Peter Brezina a pokropením vodou ju uviedli do života prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Jozef Minárik a predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Ako odznelo vo viacerých príhovoroch, išlo pre zúčastnených o sviatočný okamih, pretože málokedy vychádza v tejto oblasti tak faktograficky bohatá a očakávaná kniha. Na záver slávnosti predseda TTSK Tibor Mikuš udelil Pamätnú medailu predsedu TTSK Okresnému výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Senici za ich dlhoročnú prácu pri ochrane majetku a životov a prevzala ju predsedníčka výboru Marta Hurbanisová.
     Kniha Hasiči na Záhorí a Myjavsko-brezovských kopaniciach 1875 – 2010 mapuje históriu mnohých aspektov dobrovoľného hasičstva v regióne v kapitolách Zničujúce živly do r. 1875 s prehľadom najrozsiahlejších historicky doložených požiarov a živelných udalostí v mapovanej oblasti, Protipožiarne opatrenia do r. 1888, Hasičské spolky 1875-1918, Z činnosti hasičstva 1875-1918, Požiare a pohromy 1875-1918, Hasičské okresné Jednoty a hasičské zbory 1918 – 1938, Požiare, pohromy, havárie 1918 – 1938, Hasiči vo vojnovej dobe 1939 – 1945, Premeny dobrovoľnej požiarnej ochrany 1945 – 1960, Požiare a nešťastia 1945 – 1960, Dobrovoľná požiarna ochrana 1960 – 1996, Požiare a pohromy 1960 – 1996, Udalosti dobrovoľnej požiarnej ochrany na Slovensku 1996 – 2010, Požiare a povodne náš región neopustili, Prehľad o vzdelávaní, výsledkoch súťaží, Osobnosti dobrovoľnej požiarnej ochrany regiónu, 45-ročná výroba „hasičákov“ v Štefanove, Kombinovaná požiarna ochrana priemyslu, Okresné riaditeľstvá HaZZ. Obsah je doplnený úsmevnými príhodami zo života hasičov, popísaním aktuálnych úloh protipožiarnej ochrany, genézou vzniku knihy a fotodokumentáciou zástav hasičských zborov. Orientáciu uľahčuje poznámkový aparát, zoznam literatúry, prameňov a fotodokumentov a viaceré registre. Každú kapitolu dopĺňa bohatý, starostlivo zostavený súbor vzácnych, často unikátnych historických fotografií, pohľadníc a inej dokumentácie, z ktorých väčšina by si zaslúžila väčšie formáty a kvalitnejšie vyhotovenie, čo zrejme nebolo vzhľadom na rozsah publikácie možné.
Ako uviedol PhDr. Peter Brezina vo svojom príhovore: „Kniha má poukázať na to, že záber a prínos hasičstva je ďaleko širší, než hasenie požiarov. Hasiči pomáhali pri budovaní obcí, boli najdôležitejším činiteľom spolkového života, nehovoriac už o prínose do kultúry a športu. Ani pri zakladaní zborov nebola myšlienka hasičstva jedinou, dôležitú úlohu hrala aj pomoc pri živelných pohromách… Mrzí ma, že sa do knihy vzhľadom na jej veľký rozsah už nedostali jednotlivé dobrovoľné hasičské zbory po roku 1945 a nevmestil sa tam ani prehľad pamätníkov sv. Floriána v regióne, z ktorých sú viaceré historicky veľmi cenné a určite by si zaslúžili dostať sa do súpisu pamiatok… Na druhej strane sme do knihy dostali aj to, čo sme pôvodne neplánovali, napríklad údaje o profesionálnychhasičských zboroch, ktoré tiež tvoria súčasť histórie hasičstva na Záhorí.“
Popri svojom základnom zameraní je kniha zároveň poďakovaním všetkým generáciám dobrovoľných hasičov za ich obetavú a nezištnú činnosť. Publikácia formátu A4 má 657 strán a vyše 1000 fotografií, možno si ju zakúpiť (cena 20.-) alebo objednať na Okresných výboroch DPO Senica, Skalica, Malacky a Myjava, tiež v Záhorskom múzeu v Skalici.

Predchádzajúci článokSkalickí hasiči oslávili 130. výročie 
Ďalší článokSkalický slavík a Volavého strážnická muzika K 110. výročí narození dr. Janka Blahu