Edičná činnosť

0
1941
Edičná činnosť múzea súvisí s jeho výskumnou a prezentačnou činnosťou. Ako výsledok výskumov vychádzajú monografie o obciach na Záhorí, ako i iné neperiodické a periodické tlače.
Popri pravidelne vydávaných drobných tlačiach a propagačnom materiáli vydalo múzeum vsedemdesiatych rokoch minulého storočia štyri ročníky Zborníka Záhorského múzea, 1971-1974. Od roku 2009 nadviazalo Záhorské múzeum na vydávanie zborníka a vydalo ďalšie dva ročníky 5. a 6.Od roku 1992 vydáva Záhorské múzeum s dvojmesačnou periodicitou vlastivedný časopis Záhorie – venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria. Slúži na prezentáciu výsledkov činnosti múzea, oboznámenie čitateľov s aktuálnymi výročiami, jubilujúcimi osobnosťami a spoločenskokultúrnym dianím na Záhorí. Prináša správy, rozhovory s významnými Záhorákmi, recenzie kníh a publikácií o regióne. Zverejňuje i príspevky prispievateľov a spolupracovníkov múzea. Ako poradný orgán redakcie pracuje pri ňom pätnásťčlenná redakčná rada. Časopisu je na našej stránke venovaná samostatná sekcia „Časopis Záhorie“, kde je v archíve možné nájsť jednolivé čísla.Záhorské múzeum vydalo viacero monografických prác o obciach na Záhorí, sčasti realizovaných v podobe príloh časopisu Záhorie: Sekule, Podbranč, Lopašov, sčasti vydaných ako samostatné monografie: Závod, Dojč, Moravský Svätý Ján, Sekule, Kátov, Letničie, Jablonica, Oreské, Kúty, Smrdáky, Skalica.Z ďalších neperiodických tlačí treba spomenúť:
Lábe, Lábe
Môj život v Skalici
V službách človečenstva

Jozef Miloslav Hurban

Skaličan – 50 rokov folklórneho súboru

Záhorie v nás
Ranné zamyslenia
Ferdinand Dúbravský
Spevníček ľudových piesní nielen zo Záhoria
100 rokov školy v Šajdíkových Humenciach
Františkánsky chrám nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách
Šaštínsky archidiakonát vo svetle kanonických vizitácií
Mystika Záhoria I, II
Otec a syn národa
Pavel Bunčák. V krajine detstva.
Prvá svetová vojna a Záhorie 
Ľudová nástrojová hudba na Záhorí
Mestská správa Skalice do roku 1711
Tradičný odev Záhoria

Zborníky príspevkov zo seminárov:
Habáni v Sobotišti
Kresťanské sviatky a tradičná kultúra
Dar, ktorý nestarne – Pamätnica 65. výročia kňazstva Mons. ThDr. Jozefa Vrableca
Osobná bibliografia Dr. Konštantína Palkoviča, CSc.

Zborník Záhorského múzea v Skalici

Katalógy k výstavám:
Vladimír Morávek – Drevorezby
Návraty s piesňou – k nedožitým deväťdesiatinám Dr. Janka Blaha
Fotograf a maliar Engelbert Pinkalský
Fero Tomík – „Ve Skalici nielen na rínečku“

Skalické výšivkárske družstvo
Skalica 1950 – 1980 vo fotografii F. L. Slatinského, J. Pardubského a F. Tomíka
Miroslav Sylla
Ján Blaha
Ľudový odev na Záhorí. Tradícia a dnešok

Od roku 1992 vydáva Záhorské múzeum s dvojmesačnou periodicitou vlastivedný časopis Záhorie – venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria. Slúži na prezentáciu výsledkov činnosti múzea, oboznámenie čitateľov s aktuálnymi výročiami, jubilujúcimi osobnosťami a spoločensko-kultúrnym dianím na Záhorí. Prináša správy, rozhovory s významnými Záhorákmi, recenzie kníh a publikácií o regióne. Zverejňuje i príspevky prispievateľov a spolupracovníkov múzea. Ako poradný orgán redakcie pracuje pri ňom pätnásťčlenná redakčná rada. Časopisu je na našej stránke venovaná samostatná sekcia „Časopis Záhorie“, kde je v archíve možné nájsť jednotlivé čísla.

Časť edičnej činnosti predstavuje vydávanie propagačného materiálu.

Okrem vlastných vydavateľských aktivít podieľalo sa múzeum na vydaní viacerých publikácií iných inštitúcií a mimo príspevkov k edičnej činnosti Záhorského múzea publikujú odborní pracovníci svoje štúdie v odborných periodikách a články v miestnej, regionálnej a celoslovenskej tlači.