ĎUROVIČ, Ján, ThDr. (30. 8. 1894 Lehota nad Rimavicou – 26. 11. 1955 Skalica)

0
179
Ďurovič Ján, ThDr.

Štúdium: Gymnázium v Rimavskej Sobote (1906 – 1914), evanjelická teológia v Prešove (1914 – 1918), Berlíne, Lipsku a v Prahe

Pôsobenie: Kaplán v Martine (1919) a v Hybiach, kňaz vo Važci (1921 – 1925), a v Skalici (1925 – 1955), profesor cirkevných dejín a literatúry na evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave (od r. 1938)

Teológ, univerzitný profesor, kronikár mesta Skalica. Venoval sa dejinám mesta, najmä postave Daniela Licharda, ale aj iným historickým postavám (Juraj Tranovský, Ján Chalupka, Samo Chalupka). Študoval cirkevné dejiny a hymnológiu, prispieval svojimi článkami do kultúrnych a beletristických časopisov (Nový rod, Slovenské pomedzie, Slovenské pohľady, Prúdy, Cirkevné listy, Stráž na Sione a ďalšie), bol hlavným redaktorom revue Theologica evangelica (1948 – 1951). Založil Moravskoslovenskú spoločnosť (1935), ktorá združovala regionalistov zo skalického, hodonínskeho a strážnického okresu a od roku 1936 vydávala časopis Moravskoslovenské pomedzie. Inicioval vznik spoločnej organizácie slovenských a českých evanjelických duchovných a únie protestantských cirkví v Československu.

Literatúra: ĎUROVIČ, Ľ. O mojom otcovi Jánovi Ďurovičovi. In Tvorba T, 1997, č. 4, s. 34-37.; Slovenský biografický slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986. s. 530; BUCHTA, J., SLOBODA, J., VIESTOVÁ, Z. et al. Skalica v minulosti a dnes. Bratislava : Obzor, 1968. s. 323-324.