Činnosť múzea

0
990
Múzeum je pracoviskom so systematickou múzejnou činnosťou v oblasti vedeckovýskumnej, zbierkotvornej, dokumentačnej, edičnej, prezentačnej, metodickej i kultúrno-spoločenskej.
V súčasnosti Záhorské múzeum na základe štatútu účinkuje ako regionálna inštitúcia s pôsobnosťou pre oblasť Záhoria. Je dobudovaným a stabilizovaným pracoviskom so systematickou vedeckovýskumnou, akvizičnou, edičnou, dokumentačnou, prezentačnou, metodickou, kultúrnospoločenskou a výchovno-vzdelávacou činnosťou. Má stabilizovaný tím pracovníkov a dobrovoľných spolupracovníkov, rozšírila sa sieť kontaktov s inštitúciami, orgánmi štátnej správy a samosprávy, školami a firmami, výrazne zefektívňujúca činnosť múzea.
Zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v okresoch Skalica, Senica a dokumentáciu etnických a kultúrnych vzťahov Záhoria so susednými regiónmi na celom jeho historickom území.
Okrem domácich, regionálnych, ako i celoštátnych kultúrnych inštitúcií spolupracuje i so zahraničnými múzeami susednej Moravy a Rakúska. Spomedzi nich osobité vzťahy má Záhorské múzeum s múzeom v Hohenau an der March, s ktorým v roku 2005 nadviazalo i oficiálne partnerské styky.Prehľad činnosti múzea za jednotlivé roky nájdete vo výročných správach:
Personálna štruktúra Záhorského múzea:

PhDr. Viera Drahošová – riaditeľka Záhorského múzea, archeologička
PhDr. Peter Michalovič – zástupca riaditeľky, muzikológ
PhDr. Robert Bača – archeológ, kustód
Tatiana Novomestská – upratovačka
PhDr. Richard Drška – historik, kustód
Blanka Harnošová – lektorka, administratívna pracovníčka (na MD)
Denisa Chocholáčková – lektorka, administratívna pracovníčka (zastupovanie počas MD)
Mgr. ThLic. Martin Hoferka, Th.D. – historik
Bc. Gabriela Milotová – kurátorka
Jaroslav Markuš – konzervátor, údržbár
Mgr. Lucia Pecinová – lektorka vo vysunutej expozícii v Kopčanoch
Mgr. Anna Palkovičová – kustódka knižnice
Mgr. Olga Petrovičová – ekonómka
Mgr. Eva Svíbová – kustódka
Mgr. Róbert Svíba – vedúci oddelenia zbierok