Chavkoš (bučiak) nočný v katastri Skalice – PhDr. Viera Drahošová – RNDr. Eva Kalivodová

0
452

Zastúpenie biotopov v k. ú. Skalica poskytuje životné podmienky značnému počtu vtákov. Od typických vodných druhov, žijúcich na skalických rybníkoch a v alúviu rieky Moravy, sa tu vyskytujú aj druhy kultúrnej stepi, ako aj vyslovene lesné druhy vtákov. Veľa z nich patrí k vzácnym a ohrozeným druhom Slovenska. Jedným z nich je aj európsky významný druh chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax), ktorý bol napriek dlhodobému monitoringu (od r. 1990) vtákov v alúviu rieky Moravy v k. ú. Skalica pozorovaný prvýkrát až v r. 2009. V prvých júnových dňoch (1.-2. 06. 2009) sa večer po 19.00 hod. v kríkoch pobrežných porastov potoka, tečúceho pozdĺž prístupovej asfaltovej cesty do Baťovho kanála, zdržiaval jeden dospelý jedinec. Neskôr sme druh pozorovali aj na skalických rybníkoch. Konkrétne 27. júla o 20.30 sa v pobrežných porastoch okrem dospelého jedinca zdržiavali aj dva mladé chavkoše. Pri návšteve rybníkov nasledujúci deň sme zaznamenali 3 dospelé a jedného juvenilného jedinca. Hoci sú chavkoše aktívne, ako ich druhové meno napovedá, prevažne v noci, počas výchovy mláďat a vylietaní z hniezda ich možno pozorovať aj v neskorých poobedňajších či v podvečerných hodinách. V tomto období je výskyt druhu neprehliadnuteľný, pretože chavkoše upútajú pozornosť hlavne svojím vzhľadom a zafarbením. Obe pohlavia sú vo svadobnom šate rovnaké. Prednú časť tela, pásik nad okom, perá na temene a spodok tela majú biely. Vrch hlavy až po záhlavie, chrbát a lopatky sú čierne s tmavomodrým kovovým leskom, krídla a chvost popolavé. Mláďatá sú na chrbtovej strane tmavohnedé s hrdzavobelavými škvrnami, na brušnej strane okrovobelavé. Chavkoše nočné hniezdia na močiaroch v inundačných pásmach riek, na rybníkoch a štrkoviskách zarastených trstinami s jednotlivými stromami, resp. skupinkami stromov. U nás si na hniezdenie vyberajú hlavne pobrežné stromové porasty vo výške 4-5 m, niekedy aj vyššie. Chavkoš je spoločenský druh, hniezdi v kolóniách viacerých párov, niekedy aj v spoločnosti iných druhov vtákov. Hniezdo, ktoré stavajú obaja rodičia z konárikov stromov, využívajú niekoľko rokov. Na sedení sa striedajú obe pohlavia, väčšinou však samica. Mláďatá sa liahnu za 21 dní. Ich výchova v hniezde trvá 3-4 týždne, potom sa zdržiavajú istý čas na konároch hniezdneho stromu. Po 6 týždňoch sa rozlietajú aj ďalej od hniezda do najbližšieho okolia. Chavkoše sú sťahovavé, k nám prilietajú koncom marca až v apríli a odlietajú koncom septembra. Ich zimoviská sú v Afrike na juh od Sahary.
Chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax) je jedným z ôsmich u nás žijúcich druhov brodivých vtákov (Gressores), zaradených do čeľade volavkovitých (Ardeidae). Okrem bežne sa vyskytujúcej volavky popolavej (Ardea cinerea) patria všetky naše druhy volavkovitých v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 a vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 Z. z. medzi európsky významné druhy vtákov. Okrem toho sú všetky chránené aj podľa medzinárodných dohovorov (Bernský protokol, Bird directive, AEWA – Dohovor o ochrane migrujúcich vodných druhov vtákov). Okrem chavkoša nočného, ktorý hniezdil v minulých rokoch na štrkoviskách pri Kopčanoch a Adamove, ako aj v záplavovom území rieky Moravy pri Malých Levároch a na dolnom toku rieky na lokalite Šrek, hniezdia v alúviu rieky Moravy aj ďalšie dva druhy z čeľade, a to bučiak trsťový (Botaurus stellaris), zistený tiež na štrkoviskách Boričky pri Kopčanoch, Adamove a na Šreku a bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus), ktorý hniezdi v trstinách vodných biotopov na viacerých lokalitách Záhoria. Okrem týchto druhov boli doteraz na Záhorí zistené aj ďalšie štyri vzácne nehniezdiace druhy volavkovitých, a to volavka biela (Egretta alba) na rôznych lokalitách Záhoria (aj v k. ú. Skalica), volavka striebristá (Egretta garzetta) v k. ú. Gajary, volavka purpurová (Ardea purpurea) v k. ú. Brodské a Sekule a volavka vlasatá (Ardeola ralloides) v k. ú. Devínska Nová Ves a Malé Leváre.
Na základe pozorovaní chavkošov nočných nemožno zatiaľ jednoznačne usúdiť, či v skalickom katastri v r. 2009 aj hniezdili, alebo sa jedná už o posthniezdne potulky druhu. Vzhľadom na rôznorodosť vodných biotopov v území je však zahniezdenie druhu pravdepodobné. Potvrdiť by to mohol podrobný výskum v nasledujúcom období. V každom prípade je však avifauna katastrálneho územia mesta, kde bolo doteraz zistených 145 druhov vtákov, obohatená o významného zástupcu.