BUNČÁK, Ľudovít (4. 11. 1880 Pezinok – 18. 4. 1820 Skalica)

0
63
Bunčák Ľudovít

Štúdium: Učiteľský ústav v Modre (1896 – 1899) a v Šoproni (1899 – 1900)

Pôsobenie: Učiteľ v Dolnom Sŕní (1900 – 1909) a v Skalici na Evanjelickej škole (1909 – 1918), správca ľudovej školy a školský inšpektor v Skalici (1919 – 1920)

Pedagóg, osvetový pracovník, publicista. Zaslúžil sa o vydanie školských učebníc, venoval sa regionálnej archeológii, spolupracoval s Muzeálnou slovenskou spoločnosťou, v Skalici redigoval pedagogický mesačník Slovenská škola a v roku 1906 prednášal na Roľníckom zjazde o peňažníctve a peňažných ústavoch. Bol i zbormajstrom miestneho spevokolu. Prispieval do Slovenských pohľadov, Domácnosti a školyAmericko-slovenských novínDennice, kde viedol školskú a zdravotnú rubriku. Spolupracoval s Dr. Pavlom Blahom a Antonom Štefánkom.

Literatúra: PETROVIČ, V., KOČ, O., PROKSA, P. Z dejín evanjelickej cirkvi a. v. v Skalici. Skalica : Evanjelický a. v. cirkevný zbor; Záhorské múzeum, 1997. s. 98-100; Slovenský biografický slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986. s. 350.