BOOR, Michal (25. 9. 1837 Vrbové – 17. 3. 1891 Skalica)

0
98
Boor Michal

Štúdium: Gymnázium v Modre (1849 – 1854), filozofia a teológia v Bratislave (od r. 1854)

Pôsobenie: Vychovávateľ v rodine L. Paulinyho v Malých Bielcach, evanjelický kaplán na Myjave (1859), farár v Bukovci (1860 – 1868), farár a konsenior v Skalici (1868 – 1891)

Redaktor, spisovateľ, vydavateľ. Redigoval časopis Korouhev na Sionu (1878 – 1883), publikoval aj v časopisoch SokolOrol, spolupracoval s Františkom Ladislavom Riegerom na Slovníku náučnom. Bol predsedom Čitateľského spolku a Pomocnej pokladnice, zakladajúcim členom Matice slovenskej, zaslúžil sa o vznik patronátnych gymnázií.

Literatúra: BUCHTA, F. Skalica a Záhorie. Skalica : Formát, 2008. s. 118-120; Slovenský biografický slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986. s. 291.