BLAHO, Pavel, MUDr. (25. 3. 1867 Skalica – 29. 11. 1927 Bratislava)

0
220
Blaho, Pavel, MUDr.

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1878 – 1883) a Trnave (1883 – 1887), medicína na univerzite vo Viedni (1888 – 1898)

Pôsobenie: Praktický lekár v Skalici (1898), sezónny kúpeľný lekár v Luhačoviciach (1903 – 1914, 1918), vojenský lekár v mestách Kroměžíř (1914 – 1916) a Székesfehervár (1916), povereník Československého národného výboru pre politickú administratívu, poľnohospodárstvo a zásobovanie v prvej dočasnej vláde na Slovensku (1918), referent Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska (1918), prvý predseda Zemedelskej rady (1921)

Publicista, politik. Počas štúdia vo Viedni pôsobil vo viacerých národných spolkoch, neskôr spoluzakladal slovenský literárny spolok Národ (1892) a s Vavrom Šrobárom časopis Hlas (1898) s programom na báze česko-slovenskej vzájomnosti, vydával kalendár Nová domová pokladnica, organizoval divadelné predstavenia skalických ochotníkov, bol významným predstaviteľom slovenského poprevratového agrárneho hnutia, zakladateľ obchodnej banky (1907), niekoľkých spolkov a knižníc. V Skalici založil pri Spolkovom dome múzeum (1906), ktorého základ tvorili jeho zbierky ľudového umenia. Dal vybudovať Katolícky kruh, na ktorého realizácii sa podieľali významní umelci vtedajšej doby (D. Jurkovič, J. Uprka, A. Frolka). Bol členom mestského zastupiteľstva (1899), poslancom uhorského snemu (1906 – 1918), členom prvého výboru Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Martine, predsedom národopisného odboru v prípravnom výbore Spoločnosti Slovenského vlastivedného múzea v Bratislave. Pozostalosť sa nachádza v Slovenskom národnom archíve. Na jeho rodnom dome je umiestnená pamätná tabuľa (1928), autorom pomníka, ktorý sa tiež nachádza v Skalici, je sochár Ján Koniarek (1937).

Literatúra: HANULA, M. Lekár slovenského poľnohospodárstva – Dr. Pavel Blaho. In Záhorie, 2007, roč. XVI., č. 4, s. 7-12; JANŠÁK, Š. Život Dr. Pavla Blahu I. – II. Trnava, 1947; JURKOVIČ, M. Storočnica MUDr. Pavla Blahu 1867-1924. In Múzeum, 1967, roč. 12, č. 1, s. 84-85; MICHALOVIČ, P. Dr. Pavel Blaho a hospodárske školstvo. In Záhorie, 2007, roč. XVI., č. 4, s. 13-18; Slovenský biografický slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986. s. 260-261.

Predchádzajúci článokBLAHOVÁ, Gizela (rod. Okániková) (10. 1. 1882 Skalica – 19. 7. 1962 Skalica)
Ďalší článokBLAHO, Pavel st. (26. 4. 1844 Skalica – 29. 8. 1938 Bratislava)