piatok, júl 10, 2020
Úvod Autori Príspevky od Andrej Hollý

Andrej Hollý

550 PRÍSPEVKOV 0 KOMENTÁRE

Vedecko-výskumná činnosť

0

Dôležitou súčasťou práce v múzeu je vedeckovýskumná činnosť, s ktorou sa v múzeu začalo s príchodom kvalifikovaných pracovníkov od roku 1969.
Sformovali sa úseky etnológie, histórie, kde na určitú dobu prišlo k členeniu na úsek starších, novších a najnovších dejín, archeológie.
V súvislosti so zámerom vybudovať v Senici Záhorskú galériu bol od roku 1976 zriadený úsek dejín umenia, ktorý vykonával prieskum, výber a nákup výtvarných diel a ukončil pôsobenie na pôde múzea zriadením Záhorskej galérie v roku 1984.
Krátkodobo účinkovali v múzeu aj úseky pamiatkovej starostlivosti, ochrany prírody (1979-1983) a literárnej histórie.
V roku 1992 bol zriadený úsek dejín hudobnej kultúry.
Výskumnú činnosť vykonávajú odborní pracovníci buď s cieľom postupne mapovať región v jednotlivých vedných odboroch, dopĺňať zbierkový fond a sprievodnú dokumentáciu, alebo výskumné úlohy súvisia s potrebou ochrany kultúrnych pamiatok, ďalšie vyplývajú zo spoločenskej objednávky miest, obcí, firiem pri spracovaní a prezentovaní ich histórie.
Zvláštnu časť predstavuje výskumná činnosť ZM v rámci nadregionálnych, celoslovenských a medzinárodných výskumných úloh.
Výstupom sú tiež scenáre pre expozície a výstavy, prednášky pre verejnosť, školy, príspevky na odborné semináre a sympóziá.

Expozícia dejín Prietrže

0
Foto: Róbert Svíba

Expozícia dejín obce Prietrž – v osade Rehuši je venovaná histórii obce vo všeobecnosti s informáciami o druhej svetovej vojne. Zvláštny dôraz je kladený na vyzdvihnutie revolučných tradícií obce a významu miestnej časti Rehuši v protifašistickom odboji. Trojrozmerná časť expozície je venovaná tradíciám prezentovaným ľudovými odevmi a stvárneniu života miestnych obyvateľov s charakteristickými hospodárskymi činnosťami.

Návštevu expozície je potrebné vopred dohodnúť na tel. č. +421 (0)918 716 682, sprievodkyňa Iveta Riedlová alebo na Obecnom úrade v Prietrži, tel. č. +421 (0) 34 654 86 13, email obecprietrz@obecprietrz.sk. 

Vstupné je dobrovoľné.

Prietrž - expozícia
úvodný panel v expozícii dejín Prietrže v osade Rehuši

Prietrž - expozícia

prietrž - expozícia
expozícia dejín Prietrže v osade Rehuši

prietrž - expozícia

Múzeum v Kopčanoch

0
Foto: Róbert Svíba

Expozícia múzea v Kopčanoch vznikla v rámci cezhraničného projektu v priestoroch bývalej renovovanej kaplnky na prízemí objektu žrebčína. Hlavný dôraz je kladený na výsledky archeologického výskumu v obci, predovšetkým však najnovších výskumov Kostola sv. Margity Antiochijskej. Ďalšia časť expozície mapuje históriu obce s prihliadnutím na jej najvýznamnejšie etapy a osobnosti – obdobie za Coborovcov, Habsburgovcov a T. G. Masaryka.

Aktuality o Múzeu v Kopčanoch môžete sledovať na jeho stránke na sociálnej sieti: https://www.facebook.com/pg/M%C3%BAzeum-v-Kop%C4%8Danoch-824622874381979/about/?ref=page_internal.

Návštevu múzea je potrebné dohodnúť vopred u lektorky Ing. Klaudie Hrušeckej na tel. čísle +41 (0)911 086 847, email: muzeum.kopcany@gmail.com.
Vstup do expozície je voľný.

Kopčany - expozícia
Kopčany - expozícia

Rotunda svätého Juraja

0

Rotunda svätého Juraja v Skalici. Národná kultúrna pamiatka románska rotunda, prestavaná a začlenená do mestského opevnenia v gotickom období a výrazne dotvorená v barokovom štýle, obsahuje dochované a reštaurované fragmenty nástenných malieb s motívom z legendy o svätom Jurajovi z konca 15. storočia. Panelová expozícia v interiéri rotundy približuje jej stavebno-historický vývin.

Návštevy zabezpečuje Záhorské múzeum v Skalici, tel. č. +421 (0)34 6644230 a Turistická informačná kancelária Skalica, tel. č. +421 (0)34 6645341, email tik@mesto.skalica.sk.
Vstupné na stránke Záhorského múzea v Skalici v časti Kontakt.

rotunda - expozíciarotunda - expozícia

rotunda - expozíciarotunda - expozícia

 

Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana

0
Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom bola obnovená v septembri 2015. Expozícia je nainštalovaná v budove bývalej cirkevnej školy v centre obce. Expozícia približuje život a dielo Jozefa Miloslava Hurbana, jeho účasť na povstaní v rokoch 1848-1849 a ohlas jeho diela a národnobuditeľskej činnosti. Upozorňuje na Hlboké aj ako rodisko jeho syna, významného spisovateľa a dejateľa Svetozára Hurbana Vajanského.
Návštevy je potrebné vopred dohodnúť na Obecnom úrade v Hlbokom,
tel. č. +421 (0)34 654 87 18, +421 (0)34 654 87 19 , +421 (0)903 792 433,
Vstupné: 0,50 €.

Habánsky dom

0
Expozícia v Habánskom dome vo Veľkých Levároch je umiestnená v rekonštruovanom pôvodnom habánskom dome. Približuje históriu tunajšej habánskej komunity, špecifiká ich spoločenského, rodinného a hospodárskeho života, ich tradičné remeslá a náčrt histórie obce Veľké Leváre.
Návštevy je potrebné vopred dohodnúť v Kultúrnom dome vo Veľkých Levároch.
Kultúrny referent: Michaleková Valéria
email: kulturnydom@levare.sk
email: ocuvl.kulturnydom@gmail.com
tel. č. +421 (0) 34 779 44 93, 779 41 07, 779 43 16. 
Vstupné: 1,- €, deti, dôchodcovia, ZŤP 0,50 €.
GPS súradnice habánskeho domu: 48.5020,16.9947

habánsky dom - expozíciahabánsky dom - expozícia

habánsky dom - expzíciahabánsky dom - expozícia

 

Rodný dom Jána Hollého

0

Rodný dom Jána Hollého v Borskom Mikuláši. Expozícia s autentickým dobovým zariadením dokumentuje prostredie, v ktorom sa básnik narodil, kde prežíval detstvo a kam sa vracal ako študent a kňaz. V parčíku pri vchode je umiestnená socha básnika od Jána Koniarka. Objekt je kultúrnou pamiatkou.

Návštevy treba vopred dohodnúť na Obecnom úrade v Borskom Mikuláši, Mgr. Oľga Cintulová na tel. č. +421 (0)34 6595138, email olga.cintulova@borskymikulas.sk.
Vstup voľný.

rodný dom J. Hollého - expozíciarodný dom J. Hollého - expozícia

rodný dom J. Hollého - expozícia rodný dom J. Hollého - wxpozícia

 

Galéria Júliusa Koreszku

0

V roku 1991 bola v dvoch priestoroch stálej expozície Záhorského múzea zriadená Galéria Júliusa Koreszku ako jej samostatná časť. Prezentovaná je v nej tá časť maliarovej tvorby, ktorá vznikla počas jeho života v Skalici a odráža atmosféru mesta s jeho prírodným zázemím v polovici 20. storočia.

Július Koreszka (Dojč 1895 – Skalica 1958),maliar – krajinár, študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti, Akadémii výtvarných umení v Prahe. Absolvoval študijný pobyt v Paríži. Je jedným zo zakladateľov slovenskej krajinomaľby, venoval sa prevažne plenérovej maľbe, zachytávajúcej melancholické a lyrické nálady krajiny. Secesnou štylizáciou tvaru a tendenciou k plošnosti dospel k dekoratívnemu stvárneniu krajinárskych kompozícií.
Na mnohých svojich plátnach zachytil Skalicu, jej časti, historické stavby, ale i vinohrady a okolie mesta. Jeho diela sú i vo fonde Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

Stála expozícia Záhorského múzea

0

Pri príležitosti storočnice múzea bola v septembri 2005 v obnovených priestoroch otvorená nová stála expozícia Záhorského múzea.
Pôvodné priestory na poschodí, určené už od roku 1905 pre múzeum, koncipoval architekt Dušan Jurkovič ako ilúziu ľudového domu so sieňou a izbou, architektonicky dotvorenou vyrezávaným stredovým pilierom a bohato zdobeným stropom. Tieto boli ponechané bez podstatných zmien.
V prvej – vstupnej časti je umiestnená veľkoplošná mapa Záhoria a znaky 85 záhorských miest a obcí.
Druhá časť tzv. blahovská izba je venovaná zakladateľovi múzea Dr. Pavlovi Blahovi , kde je umiestnená aj Blahova pôvodná zbierka západoslovenských džbánkarských výrobkov z konca 17. až 19. storočia a kolekcia holíčskej fajansy i kameniny.
Ďalšia časť expozície začína priestorom, zariadeným ako salón sestier Jurkovičových, spolupracovníčok Dr. Pavla Blahu pri zriadení „skalického výšivkárskeho družstva“, v ktorom malo toto družstvo svoje sídlo od svojho vzniku v roku 1910 až do roku 1919.
Národopisnú časť uzatvára priestor venovaný špecifikám roľníckeho hospodárenia na Záhorí; tradíciám vinohradníctva v skalickom rajóne, poľnohospodárskej a domáckej výrobe, dokumentovanej výrobou konopného plátna, povrazov a oleja.
Archeologická časť sa venuje archeologickému výskumu na Záhorí a jeho výsledkom, je dokladom jednotlivých fáz osídlenia. Rozdelené sú do troch úsekov : Doba kameňa, Doba kovu a Na úsvite dejín.
Historická časť expozície podáva historický obraz Záhoria a jeho členenie na jednotlivé panstvá. Pozornosť je venovaná Skalici ako slobodnému kráľovskému mestu, pokračuje témou Habáni na Záhorí a Náboženský život s dokumentáciou reholí a pútnických miest v regióne.
Rozsiahlu tému predstavujú historické remeslá a cechy, podnikateľské aktivity šľachty na Záhorí, kde hlavná pozornosť je upriamená predovšetkým na Františka Lotrinského a Pálffyovcov, záverečnú časť tvorí priblíženie tlačiarenskej a družstevnej tradície, predovšetkým škarniclovsko-teslíkovskej tlačiarni a zakladateľovi prvého družstva Samuelovi Jurkovičovi zo Sobotišťa.

Plán výstav na rok 2007

0
Vladimír Suchánek:  Scénografia 1962 – 2004
v spolupráci so Záhorskou galériou Senica
24. november 2006 – 31. január 2007

Helena Bezáková: Divadelný kostým
v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava a Záhorskou galériou Senica
2. február – 9. marec 2007

VI. trienále poslucháčov výtvarných škôl
v spolupráci so Záhorskou galériou Senica a FA STU Bratislava
20. apríl – 3. jún 2007

AMFO 2007 – 11. ročník súťažnej prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja
v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom v Senici
8. jún – 8. júl 2007

Insita z Kovačice
v spolupráci s Galériou insitného umenia v Kovačici
13. júl – 31. júl 2007

Jozef Kalka: Kopanice 80. roky
3. august – 7. september 2007

Edita Balážová: Imaginácie
14. september – 14. október 2007

Markus Springer: Hohenaumarch – Protipohľad
v spolupráci s Múzeom Hohenau an der March
26. október (vernisáž)– 2. december (finisáž) 2007

Marta Filová: Drôtený šperk
6. december 2007 – 31. január 2008

Vydavateľstvo Lúč – prezentácia edičnej činnosti
7. december 2007 – 31. január 2008

Výstavy v cudzích výstavných priestoroch

Agrokomplex Nitra 2007
v spolupráci s TTSK Trnava
výstavisko Agrokomplex Nitra
16. august – 20. august 2007

Třebíz ve fotografii Pavla Vychodila
v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Slaném
14. september – 29. september 2007

Mosty Pomoravia
v spolupráci s Múzeom Hohenau an der March
Malacky, Mestské centrum kultúry
13. apríl – 2. máj 2007

Trnavský región – križovatka kultúr
v spolupráci všetkých múzeí TTSK
Slovenský inštitút, Budapešť
5. november – 8. november 2007

Dr. Pavel Blaho 1867 – 1927
Dom kultúry Skalica
6. november 2007

Brücken im Marchland – Mosty Pomoravia
v spolupráci s Múzeom Hohenau an der March
Angern, Rakúsko
14. september – 21.september 2007