Sobota, marec 25, 2017
2017

Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici

Tlačová správa

Názov podujatia:   Prezentácia publikácie Richarda Dršku Mestská správa Skalice do roku 1711
Miesto:                  Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:     vo štvrtok 6. apríla 2017 o 16.00 hod.

Obsiahla monografia PhDr. Richarda Dršku na 314 stranách vychádza pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Skalici a 645. výročia udelenia mestských výsad. Obsah publikácie vo svojich príspevkoch priblížia recenzenti prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. a autor PhDr. Richard Drška.
V kultúrnom programe vystúpi hudobné teleso Reminiscencie.
Predmetom predkladanej práce je problematika organizácie mestskej správy Skalice od získania mestských výsad v roku 1372 do konca stavovských povstaní v Uhorsku v roku 1711. Dôraz pri výskume danej témy je položený na podrobnom archívnom výskume, a to najmä vo fondoch Štátneho archívu Trnava, pracovisko Archív Skalica, kde je uložený aj skalický mestský archív. Získané údaje dopĺňajú aj ďalšie pramene z archívov na Slovensku, v Maďarsku, Českej republike a, samozrejme, bohatá literatúra venovaná problematike slobodných kráľovských miest na Slovensku. Práca je rozdelená na textovú a tabuľkovú časť. Text sa najprv sústreďuje na objasnenie vývoja Skalice do druhej polovice 16. storočia, na premeny volebného systému a následne na jednotlivé úrady, vyšších a nižších úradníkov a mestských zamestnancov. K najdôležitejším úradom patrila komunita mešťanov – obec, senát majúci kompetencie súdne a výkonné v usmerňovaní verejného života. Na jeho čele stál richtár, členmi boli aj mešťanosta starajúci sa o hospodárenie mesta a mestský kapitán, ktorý zabezpečoval obranu mesta a ochranu mestských pozemkov. Pre vinohrady a delikty v nich fungoval vinohradnícky súd, na jeho čele stál vinohradnícky majster. Mestské písomnosti, knihy a celý archív mal na starosti notár. Úradnícky aparát mesta tvorili: pokladník, správcovia pivovaru, špitálsky úradník, kostolníci, dozorcovia trhu, dozorcovia jatiek, správcovia rybníkov, hájnici a strážcovia vinohradov, štvrtníci, mýtnici a kontrolóri účtov. Okrem nich mesto zamestnávalo aj fiškála, rektora mestskej školy, organistu, lekára, obecného sluhu, hodinára, furmana, drábov, trubača, sládka, chmelára, tehliara, vincúra, strážcu väzenia a kata. Správa mesta bola tak pomerne podrobne štruktúrovaná.
Druhá, tabuľková časť podáva prehľad o jednotlivých úradoch a osobách, ktoré ich zastávali v jednotlivých rokoch. Výskum témy potvrdil, že vývoj v Skalici v oblasti správy bol zhodný s ostatnými poprednými uhorskými mestami, špecifikum predstavujú miestne označenia jednotlivých úradov a úradníkov, viažuce sa na slovenské etnikum, ktoré v meste prevládalo.

Vydanie monografie z verejných zdrojov podporil ako hlavný partner projektu Fond na podporu umenia a občianske združenie KVARTETO Skalica. Knihu je možné zakúpiť v Záhorskom múzeum v Skalici, cena je 10,- €.

MESTSKA SPRAVA SKALICE obal pred

Tlačová správa 

Unikátna výstava Divadelného ústavu Jozef Miloslav Hurban a Ľudovít Štúr na javiskách slovenských divadiel putuje do Záhorského múzea

Kurátorka výstavy: Juliana Beňová, Divadelný ústav
Architekt výstavy: Ján Pálffy
Realizácia: DESTIN, a. s.
Vernisáž v Záhorskom múzeu v Skalici: dňa 24. marca 2017 o 16.00 hod., vstup voľný

Dňa 24. marca 2017 o 16.00 hod. sa v priestoroch Záhorského múzea v Skalici uskutoční vernisáž výstavy Jozef Miloslav Hurban a Ľudovít Štúr na javiskách slovenských divadiel, ktorá je reinštaláciou raritnej výstavy Divadelného ústavu Divadelná tvár Ľudovíta Štúra. Kľúčové tematické a obrazové časti výstavy boli prenesené do Skalice, aby prezentovali mnohoraké podoby Jozefa Miloslava Hurbana a Ľudovíta Štúra na slovenských javiskách.

Nosná časť výstavy Divadelná tvár Ľudovíta Štúra, ktorá bola od októbra 2015 do konca februára 2016 inštalovaná v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave bude predstavená návštevníkom Záhorského múzea v Skalici. Doplnená novými výstavnými panelmi a pod zmeneným názvom prináša pohľad na najznámejších národných dejateľov, Jozefa Miloslava Hurbana a Ľudovíta Štúra, divadelnou optikou. Výstava sa zameriava na slovenské inscenácie so štúrovskou a dobrovoľníckou tematikou a primárne sa venuje Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi v spojitosti so slovenským divadlom a drámou. Chce upozorniť na neznáme fakty, súvislosti a udalosti spojené s divadelnou a dramatickou činnosťou Jozefa Miloslava Hurbana a jeho potomkov vo viacerých generáciách (Svetozár Hurban Vajanský, Vladimír Hurban Svetozárov, Vladimír Hurban Vladimírov, Svetozár Hurban). Rovnako reflexia národného hnutia a jeho hlavných protagonistov (Hurban ako postava dramatickej literatúry) je skôr výnimočná než pravidelná, preto ju výstava zaznamená prostredníctvom inscenácií zobrazujúcich osudy Hurbana a hurbanovcov (dobrovoľníkov).
Výstava odkryje ďalší z významov a historických odkazov národných dejateľov pre našu kultúru a odhalí ich rozmanité podoby na javiskách slovenských divadiel. Viaceré inscenácie s tematikou hurbanovcov a štúrovcov pripomínajú, že národní hrdinovia boli ľudia, ktorých život a dielo sú stále hodné scénického stvárnenia.

Pútavé informačné panely usporiadané do tvaru dvoch lomeníc vytvárajú dojem portálového komponovania divadelného priestoru. Prvý sled panelov sleduje Štúra ako subjekt divadelného diania, v druhom vystupuje ako jeho objekt a štyri nosné panely predstavia Hurbana v kontexte slovenskej drámy a divadla. Návštevníci tak vnímajú komplexný obraz Štúra a Hurbana a ich vzťah k divadlu a divadla k nim. Obrazová mozaika fotografií a malieb, kostýmy a artefakty z inscenácií a tiež textová zložka výstavy podávajú plastický obraz o novej, divadelnej podobe Jozefa Miloslava Hurbana a Ľudovíta Štúra. Výstava je v kontexte slovenského výstavníctva doposiaľ neprezentovanou témou a vyniká aj kvalitným súčasným výtvarným riešením.

Vernisáž výstavy Jozef Miloslav Hurban a Ľudovít Štúr na javiskách slovenských divadiel sa uskutoční 24. marca 2017 o 16.00 hod. v Záhorskom múzeu v Skalici. Unikátnu výstavu pripravil Divadelný ústav v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici pri príležitosti osláv dvojstého výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Výstava potrvá do 21. apríla 2017.

Výstavu pripravili:

Divadelný ústav Bratislava - logo

Trnavský samosprávny kraj

Záhorské múzeum v Skalici - logo

Foto: archív ZŠ a MŠ v Uníne

V piatok 17. marca 2017 sa na Základnej škole v Uníne uskutočnila pre žiakov 6. – 9. ročníka prednáška historika Záhorského múzea v Skalici Mgr. ThLic. Martina Hoferku, Th.D. o škole v minulosti.  Žiaci získali informácie o najstarších dejinách, učiteľoch, podmienkach výučby, o postupnom rozširovaní školy i mnohých veselých príhodách.

V nedeľu 19. marca 2017 sa v obci Beckov uskutočnila celonárodná spomienka pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, na ktorých sa zúčastnili i zástupcovia Záhorského múzea v Skalici, riaditeľka PhDr. Viera Drahošová a zástupca riaditeľky PhDr. Peter Michalovič.

Tlačová správa z podujatia i fotografie:
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/celonarodnej-spomienky-na-jozefa-miloslava-hurbana-v-beckove-sa-zucastnili-aj-jeho-pravnucata.html?page_id=390034

Srdečne Vás pozývame na prednášku etnomuzikológa PhDr. Petra Michaloviča O ľudovej hudbe, ktorá sa uskutoční v stredu 15. februára 2017 o 18.00 hod. v priestoroch Základnej školy v Uníne.

Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici
Nadace Moravské Slovácko, Galerie Joži Uprky v Uherskom Hradišti

Tlačová správa

Názov podujatia:   Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí
                               Joža Uprka, Antoš Frolka, Cyril Mandel, Alois Kalvoda, Stanislav Lolek,
                               Karel Nejedlý,  František Bezděk, Miroslav Sylla, Karel Sup, František
                               Pečinka, Josef Koudelka, Otto Ottmar, Ludvík Ehrenhaft a ďalší
Miesto:                  Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:     vernisáž v piatok 10. februára 2017 o 16.00 hod.
Kurátor výstavy:    Dr. Petr Vašát

Záhorské múzeum v Skalici uvádza výstavnú sezónu 2017 zrkadliacu viaceré významné výročia miestneho, regionálneho i národného života  mimoriadnou výstavou obrazov maliarov Slovácka 19. a 20. storočia Jožu Uprku, Antoša Frolku, Cyrila Mandela, Aloisa Kalvodu, Stanislava Lolka, Karla Nejedlého, Františka Bezděka, Miroslava Syllu, Karla Supa, Františka Pečinku, Josefa Koudelku, Ottu Ottmara, Ludvíka Ehrenhafta a ďalších. Výstava je venovaná 150. výročiu narodenia lekára, politika, hospodárskeho a kultúrneho činiteľa, zakladateľa skalického múzea MUDr. Pavla Blahu, ktorý mal ku kultúrnemu dianiu a umelcom blízkej Moravy úprimný vzťah. S mnohými maliarmi ho spájali priateľské kontakty, predovšetkým však regionálna i myšlienková spriaznenosť. Najvýraznejším dokladom vzájomnej spolupráce a prepojenia je popri mnohých spoločných aktivitách budova Spolkového domu (v súčasnosti Domu kultúry) v Skalici, ktorú dal MUDr. Pavel Blaho spolu s ThDr. Ľudovítom Okánikom postaviť podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča a nástenné maľby v centrálnej divadelnej dvorane realizoval Antoš Frolka podľa prác Jožu Uprku.
V historickom kontexte ojedinelú výstavu so Záhorským múzeom pripravila a kolekciu diel zapožičala Nadace Moravské Slovácko, Galerie Joži Uprky v Uherskom Hradišti. Od roku 1995 zberateľ, spoluzakladateľ a kurátor galérie dr. Petr Vašát spolu s podnikateľom a zberateľom Zdeňkom Zemkom vybudovali najrozsiahlejšiu zbierku diel Uprku a maliarov Slovácka. Monumentálnu stálu expozíciu Galerie Jožu Uprku v Uherskom Hradišti predstavuje výber z tejto zbierky spolu so zápožičkami renomovaných fondových inštitúcií.
V kurátorskom príhovore návštevníkov s dielami vystavujúcich autorov oboznámi Petr Vašát a vzhliadnuť budú môcť takmer šesť desiatok obrazov s folklórnymi, národopisnými námetmi i krajinnými scenériami blízkeho Slovácka. V kultúrnom programe sa predstaví cimbalová hudba Danaj zo Strážnice s umeleckou vedúcou Magdalénou Múčkovou, pravnučkou Jožu Uprku.

Výstava v priestoroch Záhorského múzea v Skalici potrvá do 17. marca 2017.

Reportáž Televízie Skalica:

Videozáznamy z vernisáže výstavy od Antonína Vrbu:

príhovor riaditeľky Záhorského múzea PhDr. Viery Drahošovej a vnučky MUDr. Pavla Blahu prof. Evy Blahovej

kurátorský príhovor Dr. Petra Vašáta

cimbalová muzika Danaj zo Strážnice

Fotografie z vernisáže od Antonína Vrbu

https://www.facebook.com/antonin.vrba.56/media_set?set=a.10208895373517986.1073742446.1124430425&type=3

Fotografie z vernisáže od Pavla Sochora
http://www.psq.cz/piwigo/index.php?/category/137

Skalické výstavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave, 26.1. - 19.3.2017, plagát

 

Tlačová správa k výstavám

Vinohrady, vinohrady / Františkáni v Skalici / Prvá svetová vojna a Záhorie v  Západoslovenskom múzeu v Trnave od 26. 1. do 19. 3. 2017

Vo štvrtok 26. januára 2017 sprístupní Západoslovenské múzeum v Trnave vo svojich priestoroch na Múzejnom námestí č. 3 výber z výstav Záhorského múzea v Skalici. Tri panelové výstavy s názvami Vinohrady, vinohrady / Františkáni v Skalici / Prvá svetová vojna a Záhorie textom a fotodokumentáciou priblížia návštevníkom rôzne témy súvisiace so susedným regiónom za Malými Karpatmi.

Výstava Vinohrady, vinohrady s podtitulom Z histórie vinohradníctva v oblasti Pomoravia predstavuje návštevníkom historické súvislosti rozvoja vinohradníctva v Skalici a blízkom okolí Pomoravia, dôležité dokumenty dokladujúce spätosť vinohradníctva a vinárstva so Skalicou, ale i pôsobenie rôznych spolkových organizácií na rozvoj vinohradníctva. Poukazuje na neoddeliteľnú väzbu vinohradníckych tradícií s náboženským životom od sviatkov určujúcich začiatky niektorých prác vo vinici až po oslavy sv. Urbana, patróna vinohradníkov.

Výstava Františkáni v Skalici približuje históriu františkánskeho kláštora Bolestnej Panny Márie. Založili ho observanti (prísnejšia vetva františkánov) v prvej polovici 15. storočia. V roku 1535 všetci obyvatelia kláštora, okrem jedného brata, zomreli na mor a takmer 30 rokov zostal kláštor opustený. Neskôr v kláštore otvorili rádovú teologickú školu. V 17. storočí museli mnísi viackrát opustiť kláštor kvôli vojenským nepokojom alebo ich činnosť prerušil mor. Po veľkom požiari v roku 1729, keď vyhorel aj kláštor s kostolom, začali rehoľníci s generálnou barokovou prestavbou kostola, ako i kláštora. Rozšírený kláštorný komplex získal svoju terajšiu podobu. Františkáni v Skalici museli svoju činnosť nechcene ukončiť v noci z 13. na 14. apríla 1950, keď v rámci Akcie K boli zrušené mužské rehole v Československu. Po roku 1989 získali svoj kláštor naspäť.

Výstava Prvá svetová vojna a Záhorie prináša prostredníctvom textov a fotografií na paneloch prehľad vývoja vojny v regióne Záhoria (mobilizácia, jednotky armády, v ktorých Záhoráci bojovali, vojenské nemocnice, zajatecké tábory, cintoríny, československé légie, zázemie, pamätníky).

Západoslovenské múzeum v Trnave približuje prostredníctvom troch panelových výstav Záhorského múzea v Skalici témy spoločné obom regiónom – trnavskému i záhorskému a zároveň prácu kolegov z partnerského múzea Trnavského samosprávneho kraja. Výstava potrvá v Západoslovenskom múzeu v Trnave do 19. marca 2017.

Reportáž Mestskej televízie Trnava k výstavám:

http://www.mtt.sk/up/clanky-kratkespravy/KRATKE-SPRAVY-Vyber-z-vystav-Zahorskeho-muzea-v-Skalici-Stretnutie-s-tvorcami-BUMerangu-30-01-2017

PLÁN VÝSTAV

0 287
Láska k folklóru Ladislav Zezula, Jozef Pavlík, Zdenka Pavlíková výstava vlastná kurátori: PhDr. Peter Michalovič, PhDr. Viera Drahošová termín: 2. december 2016 – 27. január 2017 Maliari Slovácka v 19. a 20....